Regulamin sprzedaży

Usługi oferowane są sprzedawane przez Magdalena Sobecka, ul: P. Nerudy 5 m 70, 01-926 Warszawa.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo pisząc na adres: magda.sobecka.waw@gmail.com lub telefonicznie +48 536 605 755.

I. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

  1. Sprzedawca – Usługi oferowane są sprzedawane przez Magdalena Sobecka, ul: P. Nerudy 5 m 70, 01-926 Warszawa, NIP: 5671574021.

  2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

  3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę.

  4. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy).

  5. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem.

  6. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.

  7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  9. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.

  10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).

  11. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście.

  12. Usługa/e-konsultacja oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez telefon lub online.

  13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

  14. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż  (http://planerkariery.pl/sklep/).

  15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub poczty e-mail.

  16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i/lub Usługi ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

  17. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

  18. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.


II.Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

  1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu i/lub przy indywidualnym Zamówieniu usługi dla Klienta.

  2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

  3. Umowa Sprzedaży produktu i/lub usługi zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia otrzymania oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz z zaakceptowanymi postanowieniami Regulaminu oraz  szczegółowym opisem produktu i/lub usługi.

  4. Zawierając umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu na prośbę Klienta wystawiane i udostępniane są faktury w formie elektronicznej. Jednocześnie zgoda Klient na wystawienie i udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. W celu otrzymania faktur w wersji papierowej Klient powinien wyrazić chęć otrzymania faktur w wersji papierowej.

  5. Faktury w wersji elektronicznej są wysyłane do klienta drogą elektroniczną na podany adres e-mail w formacie PDF. Klient wyraża zgodę na wystawienie elektronicznych faktur VAT bez jego podpisu.

III. Zasady zakupu produktu i/lub usługi

 1. Zamówienie produktu i/lub usługi jest możliwe drogą elektroniczną (np. mailowo)lub poprzez złożeniu Zamówienie za pomocą formularza Sklepu.

 2. Płatności za produkt i/lub usługę można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, na wskazany rachunek bankowy przez Sprzedawcę w mailu.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie w dniu złożenia Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. W ofercie Sklepu są również produkty i/lub usługi wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.

  1. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia usługi, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie,

  2. Celem opracowania indywidualnej usługi, Sprzedawca przeprowadza wywiad z Klientem, również drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail).

 1. W celu zakupu produktu i/lub usługi należy:

  1. wybrać produkt, które chce się kupić spośród opcji dostępnych w ofercie,

  2. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o cenie produktu lub/i usługi/ lub o łącznej cenie za wybrane produkty i/lub usługi,

  3. po zapoznaniu się z ww. informacją o Zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa Zamówienie,

  4. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Klient dokonuje niezwłocznie płatności za Zamówienie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


IV. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam usługę?

 1. W przypadku e-konsultacji czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez Klienta lub w terminie wskazanym w opisie usługi lub zgodnie z harmonogramem.

 2. W przypadku usług indywidualnych dla Klienta, do których dostęp jest udzielany na czas określony:

  1)     Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu;

  2)     Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;

  3)    Usługa/e-konsultacja odbywa się telefonicznie lub online z pomocą komunikatora Google Meet.

  4)    Usługa/e-konsultacje jest realizowane w terminie 14 dni roboczych od przesłania przez Klienta wiadomości e-mail lub potwierdzenia wybranego terminu konsultacji w udostępnionym kalendarzu elektronicznym.

  5)    Szczegółowe zasady korzystania z usługi, w tym ilość konsultacji określa oferta/opis usługi.

V. Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy usługi, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:

  1)     jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:


 1. Do reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII. Warunki techniczne:

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

 3. Zakupione usługi mogą zawierać materiały w formacie PDF*, doc*. Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

 4. W przypadku zakupu konsultacji online, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Messenger)

 5. W przypadku zakupu usługi, w ramach której są konsultacje online i samodzielna praca z materiałami konieczne może być posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową z dostępem do internetu oraz konieczne posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej Gmail.

 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

 3. W przypadku umów zawartych na czas określony, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w zamówieniu.

 4. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany technologii. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności:  https://planerkariery.pl/polityka-prywatnosci/


Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Usługi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

Magdalena Sobecka, ul. P. Nerudy 5 m 70, 01-926 Warszawa.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Magdalena Sobecka, P. Nerudy 5 m 70, 01-926 Warszawa

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić